Tháng Ba 21, 2023

Cho đoạn thẳng OB = 3cm . Trên tia OB lấy điểm A sao cho OA = 5cm . Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Cho đoạn thẳng OB = 3cm . Trên tia OB lấy điểm A sao cho OA = 5cm . Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Điểm O

B. Điểm A

C. Điểm B

D. Không tồn tại điểm nằm giữa

Hướng dẫn

Trên tia OB có:

OB < OA nên B nằm giữa O và A

Chọn đáp án C