Tháng Ba 3, 2024

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P sao cho OM = 2cm, ON = 4cm, OP = 5cm . Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P sao cho OM = 2cm, ON = 4cm, OP = 5cm . Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. M

B. N

C. P

D. Không tồn tại điểm nằm giữa

Hướng dẫn

Trên tia Ox có:

OM < ON suy ra, M nằm giữa O và N

ON < OP suy ra, N nằm giữa O và P

Suy ra, N nằm giữa M và P

Chọn đáp án B