Tháng Ba 21, 2023

Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho OA = 6cm, AB = 2cm . Tính OB?

Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho OA = 6cm, AB = 2cm . Tính OB?

A. OB = 4cm

B. OB = 8cm

C. A và B đúng

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Xảy ra hai trường hợp:

TH1: A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB ⇒ OB = 6 + 2 = 8cm

TH2: B nằm giữa O và A

⇒ OB + BA = OA ⇒ OB = OA – AB = 6 – 2 = 4cm

Vậy cả A và B đều đúng

Chọn đáp án C