Tháng Ba 21, 2023

Trên tia Ox, vẽ đoạn OA sao cho OA = 2cm . Trên tia Ax vẽ đoạn AB = 4cm . Trên tia BA vẽ đoạn BC = 3cm. So sánh OB và OC?

Trên tia Ox, vẽ đoạn OA sao cho OA = 2cm . Trên tia Ax vẽ đoạn AB = 4cm . Trên tia BA vẽ đoạn BC = 3cm. So sánh OB và OC?

A. OB > OC

B. OB < OC

C. OB = OC

D. Không so sánh được

Hướng dẫn

Vì A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ax nên A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB ⇒ OB = 2 + 4 = 6cm

Trên tia BA có: BC < BA suy ra, C nằm giữa A và B

⇒ BC + AC = AB ⇒ AC = AB – BC = 4 – 3 = 1cm

Vì A nằm giữa O và C

⇒ OA + AC = OC ⇒ OC = 2 + 1 = 3cm

Vậy OB > OC

Chọn đáp án A