Tháng Ba 29, 2023

Trên tia Ox vẽ đoạn OA = 4cm . Trên tia AO vẽ đoạn AB = 3cm . Tính OB?

Trên tia Ox vẽ đoạn OA = 4cm . Trên tia AO vẽ đoạn AB = 3cm . Tính OB?

A. OB = 1cm

B. OB = 3cm

C. OB = 4cm

D. OB = 7cm

Hướng dẫn

Trên tia AO có AB < AO suy ra B nằm giữa A và O

⇒ AB + BO = OA

⇒ OB = OA – AB = 4 – 3 = 1cm

Chọn đáp án A