Tháng Hai 24, 2024

Cho đoạn AB = 12cm. Lấy M, N thuộc đoạn AB sao cho AM = BN = 2cm. Tính độ dài đoạn MN?

Cho đoạn AB = 12cm. Lấy M, N thuộc đoạn AB sao cho AM = BN = 2cm. Tính độ dài đoạn MN?

A. 10cm

B. 8cm

C. 14cm

D. 16cm

Hướng dẫn

Vì M nằm giữa A và B nên AM + MB = AB ⇒ MB = AB – AM = 12 – 2 = 10cm

Vì N nằm giữa M và B nên MN + NB = MB ⇒ MN = MB – NB = 10 – 2 = 8cm

Chọn đáp án B