Tháng Mười Một 30, 2023

Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 8cm . Kết luận nào sau đây đúng?

Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 8cm . Kết luận nào sau đây đúng?

A. OA > AB

B. OB > BC

C. BA < BC

D. OC < AB

Hướng dẫn

Trên tia Ox có:

OA < OB nên A nằm giữa O và B ⇒ OA + AB = OB ⇒ AB = OB – OA = 4 – 2 = 2cm

OB < OC nên B nằm giữa O và C ⇒ OB + BC = OC ⇒ BC = OC – OB = 8 – 4 = 4cm

Suy ra, AB < BC.

Đáp án C đúng

Chọn đáp án C