Tháng Ba 31, 2023

Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm A sao cho OA = 4cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm B sao cho OB = 7cm. Độ dài của đoạn AB là:

Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm A sao cho OA = 4cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm B sao cho OB = 7cm. Độ dài của đoạn AB là:

A. 11cm

B. 3cm

C. 4cm

D. 7cm

Hướng dẫn

Vì A thuộc tia Ot và B thuộc tia đối của tia Ot nên O nằm giữa A và B

⇒ BO + OA = AB

⇒ AB = 7 + 4 = 11cm

Chọn đáp án A