Tháng Ba 1, 2024

Gọi M là một điểm thuộc đoạn EF. Biết EM = 3cm, EF = 7cm . Độ dài của đoạn MF là:

Gọi M là một điểm thuộc đoạn EF. Biết EM = 3cm, EF = 7cm . Độ dài của đoạn MF là:

A. 10cm

B. 4cm

C. 3cm

D. 7cm

Hướng dẫn

Vì M là một điểm thuộc đoạn EF nên M nằm giữa E và F

⇒ EM + MF = EF

⇒ MF = EF – EM = 7 – 3 = 4 cm

Chọn đáp án B