Tháng Tư 19, 2024

Gọi M, N là hai điểm thuộc đoạn AB sao cho AM = BN . Khẳng định nào sau đây đúng?

Gọi M, N là hai điểm thuộc đoạn AB sao cho AM = BN . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. AM > BN

B. AM < BN

C. AM = BN

D. Không so sánh được

Hướng dẫn

Ta có hai trường hợp xảy ra:

TH1:

Vì M nằm giữa A và N nên AN = AM + MN

Vì N nằm giữa M và B nên BM = BN + MN

Mà AM = BN (gt), suy ra AN = BM

TH2:

Vì N nằm giữa A và M nên AN + MN = AM ⇒ AN = AM – MN

Vì M nằm giữa B và N nên BM + MN = BN ⇒ BM = BN – MN

Mà AM = BN (gt), suy ra AN = BM

Chọn đáp án C