Tháng Tư 15, 2024

Cho ba điểm A, B, C biết AB = 3cm, BC = 8cm, AC = 5cm . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho ba điểm A, B, C biết AB = 3cm, BC = 8cm, AC = 5cm . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B nằm giữa A và C

B. C nằm giữa A và B

C. A nằm giữa B và C

D. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Hướng dẫn

Ta có:

AB + AC = 3 + 5 = 8cm = BC

Suy ra, A nằm giữa B và C

Chọn đáp án C