Tháng Ba 31, 2023

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

A. MA = MB

B. AM = (1/2)AB

C. MA + MB = AB

D. MA + MB = AB và MA = MB

Hướng dẫn

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Chọn đáp án D.