Tháng Tư 19, 2024

Trãi qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn đã có những tên gọi khác nhau. Hãy kể ra các tên gọi ấy. Đáp: – 26/3/1931 : Đoàn TNCS Đông Dương Từ 1937 – 1939 : Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương Từ 9/1939 – 1941 : Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương Từ 5/1941 – 1956 : Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt nam Từ 11/1956 – 1970 : Đoàn Thanh niên Lao động Việt nam Từ 3/1970 – 1976 : Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh Từ 12/1976 đến nay : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trãi qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn đã có những tên gọi khác nhau. Hãy kể ra các tên gọi ấy.

Đáp: – 26/3/1931 : Đoàn TNCS Đông Dương

  • Từ 1937 – 1939 : Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 9/1939 – 1941 : Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 – 1956 : Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt nam
  • Từ 11/1956 – 1970 : Đoàn Thanh niên Lao động Việt nam
  • Từ 3/1970 – 1976 : Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh