Tháng Sáu 5, 2023

Tổng các góc của hình thang cân là bao nhiêu:

Tổng các góc của hình thang cân là bao nhiêu:

A. \(180^\circ \)

B. \(360^\circ \)

C. \(90^\circ \)

D. \(720^\circ \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý: Tổng bốn góc của một tứ giác bằng \(360^\circ .\)

Lời giải chi tiết:

Tổng các góc của một hình thang cân là \({360^0}.\)

Chọn B.