Tháng Sáu 5, 2023

Cho hình thang \(ABCD\) có \(\widehat A = {60^0};\widehat B = {60^0};\widehat C = {120^0}\) . Số đo góc \(D\) bằng:

Cho hình thang \(ABCD\) có \(\widehat A = {60^0};\widehat B = {60^0};\widehat C = {120^0}\) . Số đo góc \(D\) bằng:

A. \({100^0}\)

B. \({130^0}\)

C. \({120^0}\)

D. \({110^0}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét hình thang \(ABCD\) có \(\widehat A = \widehat B = {60^0}\) nên \(ABCD\) là hình thang cân.

Do đó \(\widehat D = \widehat C = {120^0}\)

Chọn C