Tháng Sáu 5, 2023

Cho hình thang cân \(ABCD(AB//CD)\). Cho \(\widehat A = {120^0 }\) thì

Cho hình thang cân \(ABCD(AB//CD)\). Cho \(\widehat A = {120^0 }\) thì

A. \(\widehat B = {120^0}\)

B. \(\widehat B = {60^0}\)

C. \(\widehat D = {120^0}\)

D. Ba câu trên đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Do \(ABCD\) là hình thang cân có đáy \(AB\) nên

\(\widehat{A}=\widehat{B}={{120}^{0}}\) .

Vậy \(\widehat{B}={{120}^{0}}\)

Chọn A