Tháng Tư 19, 2024

Số đo các góc của hình thang \(ABCD\) theo tỉ lệ: \(\hat A:\hat B:\hat C:\hat D = 4:3:2:1\). Số đo các góc theo thứ tự đó là:

Số đo các góc của hình thang \(ABCD\) theo tỉ lệ: \(\hat A:\hat B:\hat C:\hat D = 4:3:2:1\). Số đo các góc theo thứ tự đó là:

A. \({120^0};{90^0};{60^0};{30^0}\)

B. \({140^0};{105^0};{70^0};{35^0}\)

C. \({144^0};{108^0};{72^0};{36^0}\)

D. Cả A, B, C đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tổng các góc của tứ giác ta có:

\(\frac{{\hat A}}{4} = \frac{{\hat B}}{3} = \frac{{\hat C}}{2} = \frac{{\hat D}}{1} = \frac{{\hat A + \hat B + \hat C + \hat D}}{{4 + 3 + 2 + 1}} = \frac{{{{360}^0}}}{{10}} = {36^0}\)

Do đó: \(\hat A = {144^0};\hat B = {108^0};\hat C = {72^0};\hat D = {36^0}\)

Chọn C.