Tháng Sáu 9, 2023

Tứ giác ABCD có \(\widehat{A\,\,}=65{}^\circ ~;\,\,\widehat{B\,\,}=117{}^\circ ;\,\,\widehat{C}=71{}^\circ \) . Khi đó \(\widehat{D\,\,}=?\)

Tứ giác ABCD có \(\widehat{A\,\,}=65{}^\circ ~;\,\,\widehat{B\,\,}=117{}^\circ ;\,\,\widehat{C}=71{}^\circ \) . Khi đó \(\widehat{D\,\,}=?\)

A. \(119{}^\circ \)

B. \(107{}^\circ \)

C. \(63{}^\circ \)

D. \(126{}^\circ \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn:

Trong tứ giác ABCD có: \(\widehat{D\,\,}=360{}^\circ -\left( \widehat{A\,\,}+\widehat{B\,\,}+\widehat{C\,\,} \right)=360{}^\circ -\left( 65{}^\circ +117{}^\circ +71{}^\circ \right)=107{}^\circ \)

Chọn B