Tháng Bảy 4, 2022

Tổ chức Đảng nào trong các tổ chức sau đây có quyền xoá tên đảng viên?

Tổ chức Đảng nào trong các tổ chức sau đây có quyền xoá tên đảng viên?

A. Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

B. Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở.

C. Tổ chức đảng được giao thẩm quyền xem xét kết nạp đảng viên.

D. Cả a, b, c, đều đúng

Chọn đáp án là C