Tháng Bảy 7, 2022

Tổ chức Đảng nào không có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm:

Tổ chức Đảng nào không có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm:

A. Chi bộ.

B. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở.

C. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương.

D. Cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương.

Chọn đáp án là B