Tháng Mười Một 30, 2023

Tính \(\tan \angle ABC.\) A \(2\) B \(1\) C \(\sqrt 3 \) D \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Tính \(\tan \angle ABC.\)

A \(2\)

B \(1\)

C \(\sqrt 3 \)

D \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông và công thức tính tan của 1 góc.

Lời giải chi tiết:

Tính \(\tan \angle ABC.\)

Xét \(\Delta ABH\) vuông tại \(H\) ta có: \(\tan \angle ABC = \frac{{AH}}{{HB}} = \frac{{4a}}{{2a}} = 2.\)

Chọn A.