Tháng Hai 24, 2024

Tính \(CD\)? A \(CD = 10\sqrt 3 \,\,cm\) B \(CD=10cm\) C \(CD \approx 10,35\,\,cm\) D \(CD=20cm\)

Tính \(CD\)?

A \(CD = 10\sqrt 3 \,\,cm\)

B \(CD=10cm\)

C \(CD \approx 10,35\,\,cm\)

D \(CD=20cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý Pitago và các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( CD = ED – EC = 10\sqrt 6 – 10\sqrt 2 = 10\sqrt 2 \left( {\sqrt 3 – 1} \right)\,\,\,cm \approx 10,35\,\,cm\)