Tháng Mười Hai 6, 2023

Tính \(HC\) theo \(a.\) A \(HC = 5a\) B \(HC = 6a\) C \(HC = 7a\) D \(HC = 8a\)

Tính \(HC\) theo \(a.\)

A \(HC = 5a\)

B \(HC = 6a\)

C \(HC = 7a\)

D \(HC = 8a\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông và công thức tính tan của 1 góc.

Lời giải chi tiết:

Tính \(HC\) theo \(a.\)

Áp dụng hệ thức lương trong \(\Delta ABC\)vuông tại \(A\) có đường cao \(AH\) ta có:

\(A{H^2} = HB.HC \Rightarrow HC = \frac{{A{H^2}}}{{HB}} = \frac{{{{\left( {4a} \right)}^2}}}{{2a}} = \frac{{16{a^2}}}{{2a}} = 8a\)

Vậy \(HC = 8a.\)