Tháng Sáu 8, 2023

Tính \(P = \frac{{{x^5} – 4{x^3} – 3x + 9}}{{{x^4} + 3{x^2} + 11}}\) biết \(\frac{{{x^2} + x + 1}}{x} = 4\) . A \(P = \frac{{70x}}{{30x}} = \frac{7}{3}\) . B \(P = \frac{{20x}}{{50x}} = \frac{2}{5}\) . C \(P = \frac{{20x}}{{90x}} = \frac{2}{9}\) . D \(P = \frac{{20x}}{{30x}} = \frac{2}{3}\) .

Tính \(P = \frac{{{x^5} – 4{x^3} – 3x + 9}}{{{x^4} + 3{x^2} + 11}}\) biết \(\frac{{{x^2} + x + 1}}{x} = 4\) .

A \(P = \frac{{70x}}{{30x}} = \frac{7}{3}\) .

B \(P = \frac{{20x}}{{50x}} = \frac{2}{5}\) .

C \(P = \frac{{20x}}{{90x}} = \frac{2}{9}\) .

D \(P = \frac{{20x}}{{30x}} = \frac{2}{3}\) .

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Do \(\frac{{{x^2} + x + 1}}{x} = 4\)nên \({x^2} + x + 1 = 4x\)

Phân tích tử số và mẫu số, làm xuất hiện \({x^2} + x + 1\) và thay thế \({x^2} + x + 1\) bởi \(4x\).

Lời giải chi tiết:

Do \(\frac{{{x^2} + x + 1}}{x} = 4\)nên \({x^2} + x + 1 = 4x\)

Xét tử số:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,x{}^5 – 4{x^3} – 3x + 9\\ = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^3} – {x^2} – 4x + 5} \right) + \left( { – 4x + 4} \right)\\ = \,4x\left( {{x^3} – {x^2} – 4x + 5} \right) + \left( { – 4x + 4} \right)\\ = 4\left( {{x^4} – {x^3} – 4{x^2} + 4x + 1} \right)\\ = 4\left[ {\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^2} – 2x – 3} \right) + 9x + 4} \right]\\ = 4\left[ {4x\left( {{x^2} – 2x – 3} \right) + 9x + 4} \right]\\ = 4\left[ {4x\left( {{x^2} + x + 1 – 3x – 4} \right) + 9x + 4} \right]\\ = 4\left[ {4x\left( {4x – 3x – 4} \right) + 9x + 4} \right]\\ = 4\left( {4{x^2} – 7x + 4} \right)\\ = 16\left( {{x^2} + x + 1} \right) – 44x\\ = 16.4x – 44x = 20x\end{array}\)

Tương tự, mẫu số:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,{x^4} + 3{x^2} + 11\\ = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 3} \right) – 2x + 8\\ = 4x\left( {{x^2} + x + 1 – 2x + 2} \right) – 2x + 8\\ = 4x\left( {4x – 2x + 2} \right) – 2x + 8\\ = 8{x^2} + 6x + 8\\ = 8\left( {{x^2} + x + 1} \right) – 2x\\ = 8.4x – 2x = 30x\end{array}\)

Vậy \(P = \frac{{20x}}{{30x}} = \frac{2}{3}\) .