Tháng Sáu 5, 2023

Tính nhanh kết quả \(\frac{{90}}{{{{47}^2} – {{43}^2}}}\)

Tính nhanh kết quả \(\frac{{90}}{{{{47}^2} – {{43}^2}}}\)

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(1\)

C. \(\frac{{90}}{{16}}\)

D. \(4\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right) = {A^2} – {B^2}\) để biến đổi mẫu số \({47^2} – {43^2} = \left( {47 – 43} \right)\left( {47 + 43} \right) = 4.90\) rồi rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{90}}{{{{47}^2} – {{43}^2}}} = \frac{{90}}{{\left( {47 – 43} \right)\left( {47 + 43} \right)}} = \frac{{90}}{{4.90}} = \frac{1}{4}\)

Chọn A.