Tháng Ba 1, 2024

Tính nhanh: \(37.7+7.63-8.3-3.2\)

Tính nhanh: \(37.7+7.63-8.3-3.2\)

A. 700

B. 620

C. 640

D. 670

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp:Nhóm hạng tử thứ 1 với hạng tử thứ 2 và nhóm hạng tử thứ 3 với hạng tử thứ 4 để xuất hiện nhân tử chung.Đặt nhân tử chung để được tích của các đa thứcTính kết quả thu được.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(\begin{align} & \,\,\,\,\,37.7+7.63-8.3-3.2=\left( 37.7+7.63 \right)-\left( 8.3+3.2 \right) \\ & =7\left( 37+63 \right)-3\left( 8+2 \right)=7.100-3.10 \\ & =700-30=670. \\ \end{align}\)

Chọn D.