Tháng Năm 31, 2023

Đa thức \(12x-9-4{{x}^{2}}\) được phân tích thành:

Đa thức \(12x-9-4{{x}^{2}}\) được phân tích thành:

A. \(\left( 2x-3 \right)\left( 2x+3 \right)\)

B. \(-{{\left( 2x-3 \right)}^{2}}\)

C. \({{\left( 3-2x \right)}^{2}}\)

D. \(-{{\left( 2x+3 \right)}^{2}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(12x-9-4{{x}^{2}}=-\left( 4{{x}^{2}}-12x+9 \right)=-\left( {{\left( 2x \right)}^{2}}-2.2x.3+{{3}^{2}} \right)=-{{\left( 2x-3 \right)}^{2}}\)

Chọn B.