Tháng Sáu 1, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(5{{x}^{2}}+10xy-4x-8y\)

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(5{{x}^{2}}+10xy-4x-8y\)

A. \(\left( 5x-2y \right)\left( x+4y \right)\)

B. \(\left( 5x+4 \right)\left( x-2y \right)\)

C. \(\left( x+2y \right)\left( 5x-4 \right)\)

D. \(\left( 5x-4 \right)\left( x-2y \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Nhóm hạng tử thứ 1 với hạng tử thứ 2 và nhóm hạng tử thứ 3 với hạng tử thứ 4 để xuất hiện nhân tử chung.

Đặt nhân tử chung để được tích của các đa thức

Lời giải chi tiết:

\(\begin{align}& \,\,\,\,\,5{{x}^{2}}+10xy-4x-8y=\left( 5{{x}^{2}}+10xy \right)-\left( 4x+8y \right) \\& =5x\left( x+2y \right)-4\left( x+2y \right)=\left( 5x-4 \right)\left( x+2y \right) \\\end{align}\)

Chọn C.