Tháng Sáu 5, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(\text{8}{{\text{x}}^{2}}-3\text{x}-3y+8\text{x}y.\)

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(\text{8}{{\text{x}}^{2}}-3\text{x}-3y+8\text{x}y.\)

A. \((x-2y)(4\text{x}+3)\)

B. \((8\text{x}+3y)(x+y)\)

C. \((8x-3)(x+y)\)

D. \((8x-3)(x-y)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– Áp dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{align} & \ \ \ \text{8}{{\text{x}}^{2}}-3\text{x}-3y+8\text{x}y=(8{{\text{x}}^{2}}+8\text{x}y)-(3\text{x}+3y) \\ & =8\text{x}(x+y)-3(x+y)=(8\text{x}-3)(x+y). \\ \end{align}\)

Chọn C.