Tháng Hai 24, 2024

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(4{{\text{x}}^{2}}-3\text{x}-6y+8\text{x}y\)

Phân tích đa thức thành nhân tử: \(4{{\text{x}}^{2}}-3\text{x}-6y+8\text{x}y\)

A. \((x-2y)(4\text{x}+3)\)

B. \((x-2y)(4x-3)\)

C. \((x+2y)(4x-3)\)

D. \((x+2y)(4x+3)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– Áp dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

\(4{{\text{x}}^{2}}-3\text{x}-6y+8\text{x}y=x(4\text{x}-3)+2y(4\text{x}-3)=(x+2y)(4\text{x}-3)\)

Chọn C.