Tháng Năm 28, 2023

Phân tích đa thức \({x^3} – 2{x^2} + x\) thành nhân tử

Phân tích đa thức \({x^3} – 2{x^2} + x\) thành nhân tử

A. \({\left( {x – 1} \right)^3}\)

B. \(x{\left( {x – 1} \right)^2}\)

C. \({\left( {x – 1} \right)^2}\)

D. \(x{\left( {x – 1} \right)^3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Rút nhân tử chung \(x\), sau đó áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({x^3} – 2{x^2} + x\) \( = x\left( {{x^2} – 2x + 1} \right)\)\( = x{\left( {x – 1} \right)^2}\)

Chọn B.