Tháng Năm 28, 2023

Điền đơn thức vào chỗ trống: \(12{{x}^{3}}{{y}^{2}}{{z}^{2}}-18{{x}^{2}}{{y}^{2}}{{z}^{4}}\)=….\(\left( 2x-3{{z}^{2}} \right)\)

Điền đơn thức vào chỗ trống: \(12{{x}^{3}}{{y}^{2}}{{z}^{2}}-18{{x}^{2}}{{y}^{2}}{{z}^{4}}\)=….\(\left( 2x-3{{z}^{2}} \right)\)

A. \(6x{y^2}{z^2}\)

B. \(6{x^2}{y^2}{z^2}\)

C. \(6{y^2}{z^2}\)

D. \(6{x^3}{y^2}{z^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(12{x^3}{y^2}{z^2} – 18{x^2}{y^2}{z^4} = 6{x^2}{y^2}{z^2}.2x – 6{x^2}{y^2}{z^2}.3{z^2} = 6{x^2}{y^2}{z^2}\left( {2x – 3{z^2}} \right)\)

Vậy đơn thức điền vào chỗ trống là: \(6{x^2}{y^2}{z^2}\)

Chọn B.