Tháng Năm 31, 2023

Phân tích đa thức \({{x}^{3}}-6{{x}^{2}}y+12x{{y}^{2}}-8{{y}^{3}}\) thành nhân tử:

Phân tích đa thức \({{x}^{3}}-6{{x}^{2}}y+12x{{y}^{2}}-8{{y}^{3}}\) thành nhân tử:

A. \({{\left( x-y \right)}^{3}}\)

B. \({{\left( 2x-y \right)}^{3}}\)

C. \({{x}^{3}}-{{\left( 2y \right)}^{3}}\)

D. \({{\left( x-2y \right)}^{3}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

\({{x}^{3}}-6{{x}^{2}}y+12x{{y}^{2}}-8{{y}^{3}}={{x}^{3}}+3.{{x}^{2}}.\left( -2y \right)+3.x.{{\left( -2y \right)}^{2}}+{{\left( -2y \right)}^{3}}={{\left( x-2y \right)}^{3}}\)

Chọn D.