Tháng Sáu 5, 2023

Tính giá trị của biểu thức \(H = \frac{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 – \sqrt 6 – \sqrt 9 – \sqrt {12} }}{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 }}\) A \(H = \sqrt 3 \) B \(H = 1\) C \(H = 1 + \sqrt 3 \) D \(H = 1 – \sqrt 3 \)

Tính giá trị của biểu thức \(H = \frac{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 – \sqrt 6 – \sqrt 9 – \sqrt {12} }}{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 }}\)

A \(H = \sqrt 3 \)

B \(H = 1\)

C \(H = 1 + \sqrt 3 \)

D \(H = 1 – \sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Với các biểu thức A,B mà \(A \ge 0,B \ge 0\), ta có: \(\sqrt {A.B} = \sqrt A .\sqrt B \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}H = \frac{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 – \sqrt 6 – \sqrt 9 – \sqrt {12} }}{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 }}\\\,\,\,\,\, = \frac{{\left( {\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 } \right) – \sqrt 3 \left( {\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 } \right)}}{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 }}\\\,\,\,\, = \frac{{\left( {\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 } \right)\left( {1 – \sqrt 3 } \right)}}{{\sqrt 2 + \sqrt 3 + \sqrt 4 }}\\\,\,\,\, = 1 – \sqrt 3 \end{array}\)

Chọn D.