Tháng Sáu 8, 2023

Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(x = 9.\) A \(A = 0\) B \(A = 1\) C \(A = 4\) D \(A = 5\)

Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(x = 9.\)

A \(A = 0\)

B \(A = 1\)

C \(A = 4\)

D \(A = 5\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Khi \(x = 9\,\,\left( {tm} \right)\) thay vào biểu thức để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Khi \(x = 9\,\,\left( {tm} \right)\) thay vào biểu thức \(A = \frac{{4\left( {\sqrt x + 1} \right)}}{{25 – x}}\) ta được:

\(A = \frac{{4\left( {\sqrt 9 + 1} \right)}}{{25 – 9}} = \frac{{4\left( {3 + 1} \right)}}{{16}} = \frac{{16}}{{16}} = 1.\)

Vậy với \(x = 9\) thì \(A = 1.\)

Chọn B.