Tháng Năm 28, 2023

Tính giá trị của biểu thức \(A = \frac{{2\sqrt x }}{{\sqrt 5 + \sqrt 3 }}\) với \(x = 4 + \sqrt {15} \) A \(\frac{1}{{2\sqrt 3 }}\) B \(\frac{1}{{2\left( {\sqrt 3 + \sqrt 5 } \right)}}\) C \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\) D \(\sqrt 2 \)

Tính giá trị của biểu thức \(A = \frac{{2\sqrt x }}{{\sqrt 5 + \sqrt 3 }}\) với \(x = 4 + \sqrt {15} \)

A \(\frac{1}{{2\sqrt 3 }}\)

B \(\frac{1}{{2\left( {\sqrt 3 + \sqrt 5 } \right)}}\)

C \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\)

D \(\sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

– Tìm điều kiện của \(x\) để biểu thức xác định.

– Đối chiếu với điều kiện xem \(x = 4 + \sqrt {15} \) thỏa mãn điều kiện xác định.

– Biến đổi \(2x\)thành hằng đẳng thức.

– Tính \(\sqrt x \)

– Thay giá trị của \(\sqrt x \) vừa tính được vào \(A.\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 0.\)

Ta có: \(x = 4 + \sqrt {15} \) thỏa mãn điều kiện xác định.

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 2x = 8 + 2\sqrt {15} = 5 + 2\sqrt 5 .\sqrt 3 + 3 = {\left( {\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)^2}\\ \Rightarrow x = \frac{{{{\left( {\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)}^2}}}{2}\\ \Rightarrow \sqrt x = \sqrt {\frac{{{{\left( {\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)}^2}}}{2}} = \frac{{\left| {\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right|}}{{\sqrt 2 }} = \frac{{\sqrt 5 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 2 }}\end{array}\)

Thay \(\sqrt x = \frac{{\sqrt 5 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 2 }}\) vào \(A\) ta được: \(A = \frac{{2\left( {\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)}}{{\sqrt 2 \left( {\sqrt 5 + \sqrt 3 } \right)}} = \sqrt 2 \)

Chọn D.