Tháng Mười Một 30, 2023

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A = \frac{{x + \sqrt x + 4}}{{\sqrt x }}\) với \(x > 0\) A \(5\) B \(9\) C \(4\) D \(0\)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A = \frac{{x + \sqrt x + 4}}{{\sqrt x }}\) với \(x > 0\)

A \(5\)

B \(9\)

C \(4\)

D \(0\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Chia tử thức cho mẫu thức được \(A = \sqrt x + \frac{4}{{\sqrt x }} + 1\)

– Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương \(\sqrt x \) và \(\frac{4}{{\sqrt x }}\)

Lời giải chi tiết:

Với \(x > 0\) ta có: \(A = \frac{{x + \sqrt x + 4}}{{\sqrt x }}\)\( = \frac{x}{{\sqrt x }} + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x }} + \frac{4}{{\sqrt x }}\)\( = \sqrt x + \frac{4}{{\sqrt x }} + 1\)

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương \(\sqrt x \) và \(\frac{4}{{\sqrt x }}\) ta được:

\(\sqrt x + \frac{4}{{\sqrt x }} \ge 2\sqrt {\sqrt x .\frac{4}{{\sqrt x }}} = 2.2 = 4\)\( \Rightarrow \sqrt x + \frac{4}{{\sqrt x }} + 1 \ge 5\)

Dấu “=” xảy ra khi \(\sqrt x = \frac{4}{{\sqrt x }} \Leftrightarrow x = 4\,\,\,\left( {tm} \right)\)

Vậy GTNN của \(A\) là \(5\) khi \(x = 4\)

Chọn A.