Tháng Sáu 8, 2023

Tính giá trị biểu thức \(B=\left( 3{{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+7x-18 \right):\left( x-2 \right)\) tại x = 1:

Tính giá trị biểu thức \(B=\left( 3{{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+7x-18 \right):\left( x-2 \right)\) tại x = 1:

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

– Đặt phép tính chia, thu được kết quả của biểu thức.

– Thay giá trị của biến vào kết quả của biểu thức để thu được giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(B=\left( 3{{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+7x-18 \right):\left( x-2 \right)=3{{x}^{2}}+x+9\).

Tại x = 1, ta có: \(B={{3.1}^{2}}+1+9=13\).

Chọn B.