Tháng Năm 28, 2023

Tính giá trị biểu thức A khi \(x = 25.\) A \(2\) B \(3\) C \(\frac{3}{2}\) D \(\frac{6}{5}\)

Tính giá trị biểu thức A khi \(x = 25.\)

A \(2\)

B \(3\)

C \(\frac{3}{2}\)

D \(\frac{6}{5}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thay giá trị \(x = 25\) vào biểu thức A và tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(x \ge 0,\,\,x \ne 9.\)

Khi \(x = 25\,\,\left( {tm} \right) \Rightarrow A = \frac{{\sqrt {25} + 1}}{{\sqrt {25} – 3}} = \frac{6}{2} = 3.\) \(\)

Chọn B.