Tháng Sáu 9, 2023

Tìm giá trị nhỏ nhất của P A \(0\) B \(1\) C \( – 1\) D \(2\)

Tìm giá trị nhỏ nhất của P

A \(0\)

B \(1\)

C \( – 1\)

D \(2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất: Tổng các số nguyên là một số nguyên và phân số là số nguyên khi tử chia hết cho mẫu.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt x + 3 \ge 3,\forall x \ge 0,x \ne 9\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{1}{{\sqrt x + 3}} \le \frac{1}{3},\forall x \ge 0,x \ne 9\\ \Leftrightarrow \frac{{ – 3}}{{\sqrt x + 1}} \ge – 1,\forall x \ge 0,x \ne 9.\end{array}\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(P\) là \(-1\) khi \(x = 0.\)

Chọn C.