Tháng Sáu 8, 2023

Tính \(A = \sqrt {12} + \sqrt {18} – \sqrt 8 – 2\sqrt 3 .\) A \(A = \sqrt 2 \) B \(A = 2\sqrt 2 \) C \(A = – \sqrt 2 \) D \(A = \sqrt 3 \)

Tính \(A = \sqrt {12} + \sqrt {18} – \sqrt 8 – 2\sqrt 3 .\)

A \(A = \sqrt 2 \)

B \(A = 2\sqrt 2 \)

C \(A = – \sqrt 2 \)

D \(A = \sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}A = \sqrt {12} + \sqrt {18} – \sqrt 8 – 2\sqrt 3 = \sqrt {{2^2}.3} + \sqrt {{3^2}.2} – \sqrt {{2^2}.2} – 2\sqrt 3 \\\,\,\,\,\,\, = 2\sqrt 3 + 3\sqrt 2 – 2\sqrt 2 – 2\sqrt 3 = \sqrt 2 .\end{array}\)

Vậy\(A = \sqrt 2 .\)

Chọn A.