Tháng Năm 29, 2023

Tính \(\frac{{\sqrt 8 }}{{\sqrt 2 }} + \frac{{\sqrt {27} }}{{\sqrt 3 }} + \frac{{\sqrt {80} }}{{\sqrt 5 }}\) A \(9\) B \(-9\) C \(9,17\) D \(-9,17\)

Tính \(\frac{{\sqrt 8 }}{{\sqrt 2 }} + \frac{{\sqrt {27} }}{{\sqrt 3 }} + \frac{{\sqrt {80} }}{{\sqrt 5 }}\)

A \(9\)

B \(-9\)

C \(9,17\)

D \(-9,17\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Áp dụng: Với \(A \ge 0,B > 0\), \(\frac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }} = \sqrt {\frac{A}{B}} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{\sqrt 8 }}{{\sqrt 2 }} + \frac{{\sqrt {27} }}{{\sqrt 3 }} + \frac{{\sqrt {80} }}{{\sqrt 5 }} = \sqrt {\frac{8}{2}} + \sqrt {\frac{{27}}{3}} + \sqrt {\frac{{80}}{5}} \\ = \sqrt 4 + \sqrt 9 + \sqrt {16} = 2 + 3 + 4 = 9\end{array}\)

Chọn A.