Tháng Sáu 8, 2023

Giá trị của \(\frac{{\sqrt {80} }}{{\sqrt 5 }}\) bằng: A \(16\) B \(4\sqrt 5 \) C \(\sqrt 4 \) D \(4\)

Giá trị của \(\frac{{\sqrt {80} }}{{\sqrt 5 }}\) bằng:

A \(16\)

B \(4\sqrt 5 \)

C \(\sqrt 4 \)

D \(4\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(\frac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }} = \sqrt {\frac{A}{B}} \,\,\,\,\left( {A \ge 0,\,\,\,B > 0} \right).\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{{\sqrt {80} }}{{\sqrt 5 }} = \sqrt {\frac{{80}}{5}} = \sqrt {16} = 4.\)

Chọn D.