Tháng Tư 19, 2024

Tính diện tích của tam giác ABC. A \(13,5c{m^2}\) B \(12,5c{m^2}\) C \(14,5c{m^2}\) D \(11,5c{m^2}\)

Tính diện tích của tam giác ABC.

A \(13,5c{m^2}\)

B \(12,5c{m^2}\)

C \(14,5c{m^2}\)

D \(11,5c{m^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý Pitago.

Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác

Từ tỉ số lượng giác suy ra số đo góc

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông : \(AH.BC = AB.AC\)

Công thức tính diện tích tam giác

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}.AH.BC = \frac{1}{2}.3,6.7,5 = 13,5\,\,c{m^2}.\)

Chọn A.