Tháng Mười Một 28, 2021

Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện rõ nét nhất ở yếu tố nào sau đây?

Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện rõ nét nhất ở yếu tố nào sau đây?

A. Sự bình đẳng giữa các thành viên trong thị tộc.

B. Sự hợp tác giữa các thành viên trong quá trình lao động.

C. Sự hưởng thụ bằng nhau giữa các thành viên trong thị tộc.

D. Mọi sinh hoạt và của cải đều được coi là của chung.

Hướng dẫn

Do yêu cầu công việc và trình độ lao động thời nguyên thủy đòi hỏi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc. Vì vậy, mọi sinh hoạt, của cải được coi là của chung, cùng làm chung, cùng ăn chung, cùng hưởng thụ như nhau.

Đáp án cần chọn là: D