Tháng Tư 18, 2024

Chọn câu sai

Chọn câu sai

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

A. x ∈ {-3; -2; -1}

B. x ∈ {-4; -3; -2; -1}

C. x ∈ {-3; -2}

D. x ∈ {-3; -2; -1; 0}

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

A. -15/28

B. -9/28

C. -5/8

D. -7/8

Hướng dẫn

Chọn đáp án C