Tháng Ba 31, 2023

Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m , người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nắng lần lượt là \({34^o}\) và \({38^o}\). A \(2368m\) B \(1468m\) C \(3468m\) D \(2468m\)

Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m , người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nắng lần lượt là \({34^o}\) và \({38^o}\).

A \(2368m\)

B \(1468m\)

C \(3468m\)

D \(2468m\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Gọi CD vuông góc với AB với CD là chiều cao của ngọn núi. Áp dụng hệ thức lượng giác trong tam giác và dữ kiện đề bài cho để lập phương trình, tìm được độ cao ngọn núi.

Lời giải chi tiết:

Ta có hình vẽ minh họa

Xét tam giác vuông ADC vuông tại C có: \(\tan \left( {\angle DAC} \right) = \frac{{DC}}{{AC}} \Rightarrow AC = \frac{{DC}}{{\tan \left( {\angle DAC} \right)}}\).

Xét tam giác vuông BDC vuông tại C có: \(\tan \left( {\angle DBC} \right) = \frac{{DC}}{{BC}} \Rightarrow BC = \frac{{DC}}{{\tan \left( {\angle DBC} \right)}}\).

Có:

\(AC – BC = AB = 500\left( m \right) \Rightarrow \frac{{DC}}{{\tan \left( {\angle DAC} \right)}} – \frac{{DC}}{{\tan \left( {\angle DBC} \right)}} = 500\)

\( \Rightarrow DC.\left( {\frac{1}{{\tan {{34}^o}}} – \frac{1}{{\tan {{38}^o}}}} \right) = 500 \Rightarrow DC = \frac{{500}}{{\frac{1}{{\tan {{34}^o}}} – \frac{1}{{\tan {{38}^o}}}}} = 2468\left( m \right)\)

Vậy độ cao của ngọn núi là \(2468m\)

Chọn D