Tháng Năm 20, 2022

Tìm x biết: \( – \frac{3}{8} – 2x = \frac{7}{4} – \frac{{13}}{{28}}\) Giá trị của x là:

Tìm x biết: \( – \frac{3}{8} – 2x = \frac{7}{4} – \frac{{13}}{{28}}\) Giá trị của x là:

A. \(\frac{{ – 23}}{{112}}\)

B. \(\frac{{ 87}}{{112}}\)

C. \(\frac{{ 93}}{{112}}\)

D. \(\frac{{ – 93}}{{112}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính bên vế phải, sau đó chuyển \(\frac{{ – 3}}{8}\) ở vế trái sang vế phải, đổi dấu thành \( + \frac{3}{8}\) , rồi thực hiện phép tính bên vế phải, được kết quả bao nhiêu chia cho \( – 2\) thì tìm được \(x.\)

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\, – \frac{3}{8} – 2x = \frac{7}{4} – \frac{{13}}{{28}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, – 2x = \frac{7}{4} – \frac{{13}}{{28}} + \frac{3}{8}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, – 2x = \frac{{49}}{{28}} – \frac{{13}}{{28}} + \frac{3}{8}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, – 2x = \frac{9}{7} + \frac{3}{8}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, – 2x = \frac{{93}}{{56}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{{ – 93}}{{112}}\end{array}\)

Chọn D