Tháng Năm 31, 2023

Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B: \(A=7{{x}^{n-1}}{{y}^{5}}-5{{x}^{3}}{{y}^{4}}\) \(B=5{{x}^{2}}{{y}^{n}}\)

Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

\(A=7{{x}^{n-1}}{{y}^{5}}-5{{x}^{3}}{{y}^{4}}\) \(B=5{{x}^{2}}{{y}^{n}}\)

A. \(\left[ \begin{array}{l}n = 5\\n = 4\end{array} \right.\)

B. \(\left[ \begin{array}{l}n = 3\\n = 4\end{array} \right.\)

C. \(\left[ \begin{array}{l}n = 3\\n = 8\end{array} \right.\)

D. \(\left[ \begin{array}{l}n = 6\\n = 4\end{array} \right.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức.

– So sánh số mũ của các lũy thừa cùng biến trong phép chia đơn chức cho đơn thức để tìm ra giá trị n.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A:B=\left( 7{{x}^{n-1}}{{y}^{5}}-5{{x}^{3}}{{y}^{4}} \right):\left( 5{{x}^{2}}{{y}^{n}} \right)=\left( 7{{x}^{n-1}}{{y}^{5}} \right):\left( 5{{x}^{2}}{{y}^{4}} \right)-\left( 5{{x}^{3}}{{y}^{4}} \right):\left( 5{{x}^{2}}{{y}^{n}} \right)\)

Đa thức A chia hết cho đơn thức B khi \(\left\{ \begin{array}{l}n – 1 \ge 2\\4 \ge n\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}n \ge 3\\n \le 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}n = 3\\n = 4\end{array} \right..\)

Chọn B