Tháng Sáu 5, 2023

Tìm hệ số của \(xy\) trong khai triển của \({\left( {x + 3y} \right)^2} + {\left( {xy – 3} \right)^2}\)

Tìm hệ số của \(xy\) trong khai triển của \({\left( {x + 3y} \right)^2} + {\left( {xy – 3} \right)^2}\)

A. \(9\)

B. \(6\)

C. \(0\)

D. \(-6\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\) và \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\) để khai triển và rút gọn biểu thức. Từ đó, nhận ra hệ số của \(xy\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{\left( {x + 3y} \right)^2} + {\left( {xy – 3} \right)^2}\\ = {x^2} + 2.x.3y + {\left( {3y} \right)^2} + {\left( {xy} \right)^2} – 2.xy.3 + {3^2}\\ = {x^2} + 6xy + 9{y^2} + {x^2}{y^2} – 6xy + 9\\ = {x^2} + 9{y^2} + {x^2}{y^2} + 9\end{array}\)

Vậy hệ số của \(xy\) trong biểu thức bằng 0.

Chọn C.